Zoals alle landschappen in Nederland, is ook de Brabantse Wal aan verandering onderhevig. De schaalvergroting in de landbouw heeft geleid tot grotere percelen en het verdwijnen van perceelrandbegroeiing. Hierdoor zijn kleine landschapselementen verdwenen en is het landschap eentoniger geworden. Grote delen van de Brabantse Wal zijn veranderd, ruimtelijk en visueel, door nieuwe infrastructuur (masten, molens, snelwegen en randwegen) en door de uitbreiding van woningbouw en bedrijventerreinen. Daardoor is de open ruimte afgenomen en de versnippering toegenomen. Verder zijn er problemen met de kwaliteit van lucht (stikstofdepositie)  en water (verdroging). Afbraak van sommige beeldbepalende gebouwen en kleine landschapselementen leidt tot verlies aan natuur en cultuurhistorie.