De schaalvergroting en verbetering van de productieomstandigheden in de landbouw heeft geleid tot veranderingen in de percelering en het verdwijnen van perceelrandbegroeiing. Hierdoor is het onderscheid tussen de verschillende onderdelen van het landschap minder goed herkenbaar geworden. Grote delen van het gebied zijn beïnvloed, ruimtelijk en visueel, door nieuwe infrastructuur en door de uitbreiding van Bergen op Zoom en van verschillende dorpen. Daardoor is de open ruimte afgenomen en de versnippering toegenomen. Verder zijn er problemen met de kwaliteit van lucht en water. Afbraak van beeldbepalende gebouwen en kleine landschapselementen leidt tot verlies aan cultuurhistorie.