De industrie in het Antwerpse havengebied is een bron van luchtvervuiling en van lawaai. Benegora Leefmilieu spant zich in om tot een goed meetnet te komen, tot vermindering van de vervuiling en het voorkomen van rampen door de chemische industrie en de kerncentrales in Doel. Zoals in heel Nederland lijdt de natuur onder de mestoverschotten in de landbouw. De afgelopen jaren hebben zich verscheidene varkensboeren uit Oost-Brabant in de polders aan de voet van de Brabantse Wal gevestigd. De bedrijfsgebouwen ontsieren het landschap en er is regelmatig stankoverlast en overlast van vrachtverkeer op de polderwegen die daarop niet berekend zijn. De verzuring belast nabijgelegen natuurgebieden en leidt tot de vermindering van soorten en vergrassing van de heide. In het Zoommeer zijn er problemen met de blauwalg sinds het water van zout zoet is geworden. In veel natuurgebieden ligt zwerfvuil. Verder is er schade door de ongelijkmatige spreiding van recreatieve druk veroorzaakt op kwetsbare natuurgebieden.