De industrie in het Antwerpse havengebied is een bron van luchtvervuiling en van lawaai. De Stichting en aangesloten verenigingen spannen zich in om tot een goed meetnet te komen, tot vermindering van de vervuiling en het voorkomen van rampen door de chemische industrie en de kerncentrales in Doel. Zoals in heel Nederland lijdt de natuur onder de mestoverschotten en stikstofdepositie van de landbouw. De afgelopen jaren hebben zich verscheidene varkensboeren uit Oost-Brabant in de polders aan de voet van de Brabantse Wal gevestigd. De verzuring door stikstofdepositie belast nabijgelegen natuurgebieden en leidt tot de vermindering van soorten en vergrassing van de heide. Volgens een kaart bij het stikstofplan van de regering (2022) moet de stikstofuitstoot op de Brabantse Wal met minimaal 90 procent teruggedrongen woden. In het Zoommeer zijn er problemen met de blauwalg sinds het water van zout zoet is geworden. In veel natuurgebieden worden zwerfvuil en drugsafval gedumpt.