In de provincie Noord-Brabant zijn 21 waardevolle cultuurhistorische landschappen afgebakend. Deze cultuurhistorische landschappen zijn representatief voor de diverse agrarische cultuurlandschappen van zand, klei en verdwenen veen, maar ook voor de landschappen gevormd door waterbeheersing en defensie, zoals overlaten en waterlinies. Zij behoren tot ons erfgoed en verdienen daarom bescherming.

De Brabantse Wal is één van die cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Het landschap van de Brabantse Wal wordt gekenmerkt door een grote landschappelijke verscheidenheid, die zowel door de grote verschillen in terreingesteldheid als door verschillen in historische ontwikkeling zijn veroorzaakt. Vanuit de vlakke zeekleipolders in het westelijke deel rijzen de zandgronden van de Wal hoog op, met voor West-Nederlandse begrippen grote hoogteverschillen. De zeekleipolders zijn open en vlak; de Wal is besloten en laat een mozaïek zien van steden en dorpen, landbouwgronden, landgoederen, heidevelden en bossen. Ten oosten van deze zone ligt een gebied dat vroeger bedekt is geweest met veen. Het veen is afgegraven, omgezet in turf en afgevoerd via turfvaarten. Rond Bergen op Zoom liggen belangrijke onderdelen van de Zuiderwaterlinie.

Ook op landelijk niveau is de Brabantse Wal eind voriuge eeuw aangeduid als waardevol cultuurhistorisch gebied in de Nota Belvedère . Bergen op Zoom is daarin als Belvedèrestad aangemerkt.