Het Halsters Laag (90 hectare) tussen Steenbergen en Bergen op Zoom is eigendom van Staatsbosbeheer. De provincie heeft het gebied aangewezen als natte natuurparel. De voedselrijke bovenlaag is verwijderd. Op de voedselarme ondergrond krijgen zeldzame planten vervolgens meer kansen. Ook kwelwater kan gemakkelijker aan de oppervlakte komen. Het afgraven is behoedzaam gebeurd om de talloze slootjes in het gebied te behouden. Deze slootjes hebben een grote cultuurhistorische betekenis. In het verleden fungeerde het Halsters Laag ooit als verdedigingslinie: zeker zes keer in de geschiedenis is het gebied onder water gezet om het naburige Bergen op Zoom te beschermen tegen vijandelijkheden. Het plan is om door het Halsters Laag een fietspad aan te leggen. Er ligt al een ‘natte laarzenpad’.

https://www.staatsbosbeheer.nl/Routes/brabantse-wal/wandelroute-laarzenpad-halsters-laag

Ook de Noordpolder bij Ossendrecht (128 ha) is aangewezen als natte natuurparel. Hier werken Natuurmonumenten en Waterschap Brabantse Delta aan verhoging van het waterpeil om kwelwater uit de Brabantse Wal vast te houden. Naast sterke kwel bezit de Noordpolder cultuurhistorische waarden, zoals het middeleeuwse slotenpatroon en turfrelicten. Deze blijven ook na de inrichting goed zichtbaar.  Natuurmonumenten en het waterschap hebben hier geplagd en stuwen aangelegd. Plaggen is het verwijderen van de bovenste voedselrijke laag van de bodem. De stuwen zorgen er voor dat zowel regen- als kwelwater niet snel het gebied uitstroomt. In de polder groeien dotterbloem, bosbies, koningsvaren en verschillende soorten zegge. Op de Schenkeldijk is een observatiepost ingericht. Het uittzicht op de natte gronden en (het hoogste punt van) de steilrand is magnifiek. Door de polder loopt een wandelroute van Natuurmonumenten en Stichting De Brabantse Wal.

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/noordpolder-van-ossendrecht/route/wandelroute-fazant-vlak-bij-hoogerheide