De polders grenzen, evenals het voormalige getijdengebied van het Markiezaatsmeer en Zoommeer direct aan de Wal. Vanuit het open polderlandschap heeft men een mooi uitzicht op de hoge zandgronden.

Kwelvegetatie

De polders waren vroeger veengebied of aanwas. Nu bestaan de polders uit weide en akkerland met de daarbij voorkomende weide- en akkerflora en fauna. Door drinkwatervoorziening en peilverlaging ten behoeve van de landbouw is het waterpeil gezakt. Typische kwelvegetatie met Bosbies, Waterviolier en Grote pimpernel kan echter bij peilverhoging weer terugkomen. In de toekomst moeten in bijvoorbeeld de Noordpolder en Halsters Laag bloemrijke dotterbloemhooilanden ontstaan met aan de randen riet- en wilgenmoeras. Huidige plantensoorten in het gebied zijn onder andere Gele morgenster en Rood guichelheil.

Vogels

De polder is een belangrijk gebied voor ganzen, zoals de Kolgans, die overwintert in ons land. Andere vogelsoorten van open gebieden zijn Graspieper en Patrijs. Langs de kreekresten leven onder andere Blauwborst en Rietzanger.