De naam

Stichting De Brabantse Wal

RSIN/fiscaalnummer

8040.19.204.

Kamer van Koophandel

41106783

Contact en bezoekadres

Louis Armstrongerf 50, 4614 XS Bergen op Zoom, tel. 0164 250783

E-mail

info@brabantsewal.nl

Website

www.brabantsewal.nl

Postadres

Kannewielseweg 5, 4661 RP Halsteren, tel. 06-53379459

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: a. de Brabantse Wal een ruimere bekendheid te geven en tevens de natuur- en cultuurwaarden van het landschap van de Brabantse Wal die waardering te geven die zij verdienen en te behouden, te herstellen en of te versterken; en b. het cultuurhistorische landschap en cultuurhistorische objecten (bouwwerken) binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeenten op de Brabantse Wal (Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen) en het natuurlandschap en de landschappelijke elementen binnen en buiten de bebouwde kom van die gemeenten die waardering te geven die zij verdienen en te behouden,
te herstellen en of te versterken. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitzetten van wandelingen op en rond de Brabantse Wal, het ontplooien van activiteiten tot behoud, herstel en versterking van voormeld cultuurhistorisch natuurlijk- en landschappelijk erfgoed, het verzorgen van publiciteit, het verrichten en bevorderen van activiteiten en acties die rechtstreeks of zijdelings met de doelstelling verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit een zodanig aantal leden dat namens iedere bij de stichting aangesloten organisatie twee personen zitting hebben in het bestuur. Elk van de huidige bij de stichting aangesloten organisaties, te weten de verenigingen: “Heemkundekring het Zuidkwartier”, thans gevestigd te Woensdrecht, Heemkundige Studiekring Halsteren-Lepelstraat, thans gevestigd te Bergen op Zoom, Benegora, thans gevestigd te Bergen op Zoom, Natuur- en Milieuvereniging Namiro, thans gevestigd in de gemeente Woensdrecht, en vereniging voor natuur en milieueducatie IVN Groene Zoom, thans gevestigd te Bergen op Zoom, vaardigt uit haar leden twee personen af in het bestuur van de stichting.

Namen van de bestuurders

 • Willem de Weert, voorzitter
 • Wout Huijgens, secretaris
 • Bert Zwiers, penningmeester
 • Jan Andriese, lid
 • Cor Cleeren, lid
 • Wim de Haan, lid
 • Hub Juijn, lid
 • Jan Luysterburg, lid
 • Jelle Mertens, lid
 • Paranka Surminski, lid

Het beloningsbeleid

Leden van de Stichting kunnen een vergoeding ontvangen voor reis- en verblijfkosten ten dienste van de Stichting, het onderhoud van de wandelroutes van de Stichting en voor het aanleveren van content voor het boek, de wandelgids en de website van de Stichting. De vrijwilligersvergoeding bedraagt maximaal € 1.500 per persoon per jaar.

Verslag activiteiten 2020

 1. De Stichting heeft de acht wandelroutes op de Brabantse Wal onderhouden.
 2. De Stichting heeft de wandelgids ‘De Brabantse Wal’ gepromoot en aan de wederverkopers geleverd.
 3. De Stichting heeft het boek ‘Ontdek de Brabantse Wal’ gepromoot en aan de wederverkopers geleverd.
 4. De Stichtinh heeft de website www.brabantsewal.nl onderhouden. Er waren 14.000 bezoekers met 32.000 weergaven. Dit is een toename van 28 % ivm 2019.
 5. De Stichting heeft overleg gevoerd in het kader van het UNESCO Geopark Scheldedelta. Dit jaar is deelgenomen aan een verschillende webinars.
 6. Op de Rijzendeweg in Woensdrecht is een panoramabord onthuld over ‘De Brabantse Wal 15.000 jaar geleden’. Het bord is gefinancierd samen met het Dorpsplatform Woensdrecht en de Provincie Noord-Brabant. In De Waterschans en Tijding is over dit onderwerp een artikel gepubliceerd.
 7. De Stichting heeft contacten met de media onderhouden om het eigen werk onder de aandacht te brengen en om eigen standpunten voor het voetlicht te brengen.
 8. De Stichting heeft initiatieven van de aangesloten heemkundekringen en natuurverenigingen gesteund als er een beroep op de Stichting gedaan werd. Er werden een convenant ondertekend over het Plan Bergsche Poort in Bergen op Zoom. Er werd deelgenomen aan o.a. gesprekken over aanleg zonneparken in Woensdrecht en Steenbergen en aanleg fietspad in het Halsters Laag. Er werd brieven verstuurd over de recreatieve druk van met name mountainbikers op de natuur in het Grenspark en over de mestverwerking in de Provincie.
 9. De viering van 25 jaar Stichting kon niet doorgaan wegens corona. Als voorlopig alternatief is de Facebookgroep WildopdeWal gelanceerd. In december 2020 waren 800 leden lid. Elke maand wordt een winnende foto gekozen en de fotograaf ontvangt de wandelgids Brabantse Wal.

Hoofdlijnen beleidsplan 2020-2021

 1. De Stichting onderhoudt zelf acht wandelroutes op de Brabantse Wal.
 2. De Stichting promoot de vijfde druk van de wandelgids Brabantse Wal.
 3. De Stichting promoot de verkoop van het boek ‘Ontdek de Brabantse Wal’.
 4. De Stichting onderhoudt de website www.brabantsewal.nl en facebookgroep WildopdeWal.
 5. De Stichting ondersteunt en werkt mee aan het bidbook van het UNESCO Geopark Schelde Delta. Daarvoor zijn de volgende geosites op de Brabantse Wal voorgesteld: de steilrand, de Boudewijngroeve, de Kalmthoutse Heide, het Markiezaatsmeer, de Duintjes, het Wouwse beekdal, de Dintelse Gorzen en het krekenstelsel bij Kruisland.
 6. De Stichting onderhoudt contacten met de media om het eigen werk onder de aandacht te brengen en om eigen standpunten voor het voetlicht te brengen. Op verzoek worden lezingen en excursies gegeven.
 7. De Stichting steunt initiatieven en bezwaren van de aangesloten heemkundekringen en natuur- en
  milieuverenigingen als er een beroep op de Stichting gedaan wordt.
 8. De Stichting zoekt een moment om alsnog het 25-jarig bestaan (29-8-2020) te vieren. Door de coronacrisis is dit in 2020 uitgesteld.

Toelichting financieel overzicht 2020:

De Stichting ontving inkomsten van de verkoop van het boek en de wandelgids van de Brabantse Wal. Ook was er een bijdrage uit de Rabo clubkas.

De Stichting had hoofdzakelijk kosten aan de productie van de nieuwe wandelgids, de realisatie van het educatieve project ‘Marcel Fränzelpad’ en een ondersteuning (diversen) van het oprichten van een oorlogsmonument in Lepelstraat.