De naam

Stichting De Brabantse Wal

RSIN/fiscaalnummer

8040.19.204.

Kamer van Koophandel

41106783

Contact en bezoekadres

Louis Armstrongerf 50, 4614 XS Bergen op Zoom, tel. 0164 250783

E-mail

info@brabantsewal.nl

Website

www.brabantsewal.nl

Postadres

Kannewielseweg 5, 4661 RP Halsteren, tel. 06-53379459

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: a. de Brabantse Wal een ruimere bekendheid te geven en tevens de natuur- en cultuurwaarden van het landschap van de Brabantse Wal die waardering te geven die zij verdienen en te behouden, te herstellen en of te versterken; en b. het cultuurhistorische landschap en cultuurhistorische objecten (bouwwerken) binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeenten op de Brabantse Wal (Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen) en het natuurlandschap en de landschappelijke elementen binnen en buiten de bebouwde kom van die gemeenten die waardering te geven die zij verdienen en te behouden, te herstellen en of te versterken. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitzetten van wandelingen op en rond de Brabantse Wal, het ontplooien van activiteiten tot behoud, herstel en versterking van voormeld cultuurhistorisch natuurlijk- en landschappelijk erfgoed, het verzorgen van publiciteit, het verrichten en bevorderen van activiteiten en acties die rechtstreeks of zijdelings met de doelstelling verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit een zodanig aantal leden dat namens iedere bij de stichting aangesloten organisatie twee personen zitting hebben in het bestuur. Elk van de huidige bij de stichting aangesloten organisaties, te weten de verenigingen: Heemkundekring het Zuidkwartier, thans gevestigd te Woensdrecht, Heemkundige Studiekring Halsteren-Lepelstraat, thans gevestigd te Bergen op Zoom, Benegora, thans gevestigd te Bergen op Zoom, Natuur- en Milieuvereniging Namiro, thans gevestigd in de gemeente Woensdrecht, de vereniging voor natuur en milieueducatie IVN Groene Zoom, thans gevestigd te Bergen op Zoom en de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom vaardigt uit haar leden twee personen af in het bestuur van de stichting.

Namen van de bestuurders

 • Willem de Weert, voorzitter
 • Wout Huijgens, secretaris
 • Bert Zwiers, penningmeester
 • Jan Andriese, lid
 • Dees Verbeek, lid
 • Wim de Haan, lid
 • Maarten vander Velpen, lid
 • Jan Luysterburg, lid
 • Jelle Mertens, lid
 • Paranka Surminski, lid
 • Sjaan Hopmans, lid
 • Joep Rooijmans, lid

Het beloningsbeleid

Leden van de Stichting kunnen een vergoeding ontvangen voor reis- en verblijfkosten ten dienste van de Stichting, het onderhoud van de wandelroutes van de Stichting en voor het aanleveren van content voor het boek, de wandelgids en de website van de Stichting. De vrijwilligersvergoeding bedraagt maximaal € 1.500 per persoon per jaar.

Verslag activiteiten 2023

 1. De Stichting heeft de acht wandelroutes op de Brabantse Wal onderhouden.
 2. De Stichting heeft de wandelgids ‘De Brabantse Wal’ gepromoot en aan de wederverkopers geleverd. De wandelgids is bijna uitverkocht. De prijs is 12 euro.
 3. De Stichting heeft het boek ‘Ontdek de Brabantse Wal’ gepromoot en aan de wederverkopers geleverd. Het boek is bijna uitverkocht. De prijs is gehalveerd naar 15 euro.
 4. De Stichting heeft de website www.brabantsewal.nl onderhouden.
 5. De Stichting heeft overleg gevoerd in het kader van het UNESCO Geopark Scheldedelta. Dit jaar is deelgenomen aan een verschillende webinars. De aanvraag is bij Unesco ingediend. Het bezoek van twee examinatoren van Unesco op de Brabantse Wal is door de Stichting begeleid.
 6. De Stichting heeft contacten met de media onderhouden om het eigen werk onder de aandacht te brengen en om eigen standpunten voor het voetlicht te brengen.
 7. De Stichting heeft initiatieven van de aangesloten verenigingen gesteund als er een beroep op de Stichting gedaan werd. Voor de ondersteuning is een werkgroep Milieu en Natuurbescherming opgericht die bestaat uit bestuurders van de bij de Stichting aangesloten natuur – en milieu verenigingen, van elke vereniging twee.
 8. De in coronatijd opgerichte Facebookgroep Wild op de Wal telt circa 2500 leden. Gezien het enthousiasme van de leden wordt de groep voortgezet.

Hoofdlijnen beleidsplan 2024

 1. De Stichting onderhoudt acht wandelroutes op de Brabantse Wal. Er wordt een plan gemaakt om de informatieborden op de startpunten te vervangen. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met Geopark Schelde Delta i.o, en de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom.
 2. De Stichting bezint zich op de vraag of een nieuwe wandelgids Brabantse Wal mogelijk is, mogelijk in samenwerking met Geopark Schelde Delta i.o.
 3. De Stichting onderzoekt of het boek Ontdek de Brabantse Wal gedigitaliseerd kan worden en op internet geplaatst.
 4. De Stichting onderhoudt de website www.brabantsewal.nl en facebookgroep WildopdeWal.
 5. De Stichting ondersteunt en werkt mee aan het UNESCO Geopark Schelde Delta. 
 6. De Stichting onderhoudt contacten met de media om het eigen werk onder de aandacht te brengen en om eigen standpunten voor het voetlicht te brengen. Op verzoek worden lezingen en excursies gegeven. Er wordt contact gezocht met Zuidwesthoek TV voor promotie.
 7. De Stichting steunt initiatieven en bezwaren van de aangesloten heemkundekringen en natuur- en
  milieuverenigingen als er een beroep op de Stichting gedaan wordt.
 8. De Stichting heeft een werkgroep in het leven geroepen die zich uitdrukkelijk bezig houdt met de natuurbescherming en daarover contact onderhoudt met burgers, bedrijven en overheden.